Še ene volitve


Uvod

Sociokracija je proces sprejemanja odločitev, ki omogoča vsakemu članu, da ima glas pri upravljanju organizacije. Sociokracija ustvarja povratne zanke v sistemu, ki pomagajo pri pretoku informacij ne samo od vrha proti dnu, ampak tudi z dna proti vrhu. Vsak posameznik je del celotnega sistema (organizacije ali skupnosti), zato sociokracija upošteva glas vsakega posameznika z zavedanjem, da je za sprejem odločitve potrebno soglasje vseh. To pa ne pomeni, da se morajo vsi popolnoma strinjati z odločitvijo. Zgolj pomeni, da se v tistem trenutku strinjajo, da se predlog izvede in noben član nima kakšnega izjemno tehtnega pomisleka. Vsi lahko živijo s predlagano rešitvijo in vedo, da se lahko čez nekaj tednov/mesecev (kot je določeno v predlogu) ponovno vrnejo k odločitvi in jo po potrebi prilagodijo. “Dovolj varno za poskusiti, dovolj dobro za zdaj.”


Sociokracija se od večinskega glasovanja razlikuje po tem, da dejansko deluje po načelu svobode in enakosti. Poudarek daje vključenosti in sodelovanju vseh vpletenih. V nasprotju s prakso pri večinskem glasovanju tu lahko udeleženci dejansko dosti bolj poglobljeno razpravljajo o predlogih, vse dokler se ne sprejme predlog, ki nikogar ne pušča izjemno nezadovoljnega. Pri večinskem glasovalnem sistemu, kjer sta možna samo “da” in “ne”, se lahko volitve zaključijo z npr. 60 % udeležencev, ki se strinjajo s predlogom, ostalih 40 % pa je lahko zelo proti predlogu, vendar pa bo predlog sprejet, ker je bil dosežen večinski delež, ne glede na to, da bo 40 % ljudi imelo tehten razlog za nasprotovanje.


V tej aktivnosti se bodo udeleženci seznanili s sociokratskim modelom tako, da ga bodo uporabili v procesu volitev.

Tip aktivnosti

Skupinska / Izkustvena

Trajanje

Približno 40 minut, odvisno od velikosti skupine.

Učni izidi

 • Sodelovanje pri transparentnem procesu volitev, ki opolnomoči vse udeležence

 • Naučiti se, kako voditi proces volitev v skupini z uporabo sociokratskih principov

Navodila

Potrebni materiali in orodja:

 • Samolepilni listki ali kakršnikoli drugi listki (vsaj eden na udeleženca)

 • Pisala

Navodila za izvedbo:

 1. Določite moderatorja za izvedbo volitev. Ni pomembno, kako se odločite za moderatorja, vendar raje izberite nekoga, ki postopek razume dovolj dobro, da bo lahko vodil proces.

 2. Definirajte vlogo, ki jo bo opravljala izvoljena oseba: naloge, ki jih je treba opraviti, želene ali zahtevane spretnosti, trajanje vloge, kako pogosto bo oseba ocenjena v svoji vlogi in po katerih kriterijih.

 3. Razdelite listke in pisala.

 4. Vsaka oseba na vrh lista napiše svoje ime, spodaj pa ime osebe, ki jo nominirajo za opravljanje opisane vloge Predlaga se lahko samo nekoga izmed prisotnih ljudi, prav tako je možno glasovati zase.

 5. Krog za nominiranje: moderator zbere listke po vrsti v krogu, zatem vsakega prosi, da naj pove, zakaj so nominirali izbrano osebo (nominacije so napisane na listkih, tako da posamezniki ne morejo spemeniti svojih glasov med krogom za nominiranje). Drug za drugim naj udeleženci povedo, koga so nominirali in razloge za svojo odločitev. Razlogi morajo biti relevantni glede na sprentosti, ki jih vloga zahteva. Moderator naj zapiše, koliko nominacij je prejel posamezni predlagani, pri čemer naj bo pozoren na argumente za nominiranje (po možnosti naj jih zapiše).

 6. Krog za razjasnitev: ljudje lahko govorijo o tem, kako se počutijo, ker so nominirani. Drugi jih lahko vprašajo, kar jih zanima. Npr. vprašanje, ali je človek z največ nominacijami v resnici pripravljen in sposoben prevzeti vlogo.

 7. Krog za spremembe: potem, ko so vsi imeli priložnost vprašati in odgovoriti na vprašanja, moderator predstavi, koliko glasov so dobili posamezni nominiranci. Sledi  drugi krog nominacij, v katerem moderator udeležence vpraša, ali vztrajajo pri svoji nominaciji ali pa bi jo radi spremenili na podlagi argumentov, ki so jih slišali v skupini. Moderator ustrezno spremeni število glasov.

 8. Moderator na osnovi mnenja skupine in argumentov predlaga 1 osebo (ne nujno osebo z največ glasovi).

 9. Moderator predstavi tri volilne možnosti

  1. Strinjanje (“Strinjam se, popolnoma podpiram predlog.”)

  2. Strinjanje z zadržkom (“Strinjam se, imam nekaj pomislekov, ki pa me ne ustavijo, da ne bi šel naprej”)

  3. Nasprotovanje (“Ne morem podpreti tega predloga in in imam tehten razlog, ki ga bom predstavil.” Z nasprotovanjem lahko pomagate skupini, saj izrazite pomemben pomislek, nekaj, kar bi sicer lahko škodovalo celotni skupini. Izbire ne zaustavite zaradi tega, ker vam kandidat/-ka ni všeč, temveč zaradi tega, ker veste za razlog, zakaj predlog ne bi deloval, in ga predstavite skupini.

 10. Moderator naj izpostavi, da mora biti rešitev „dovolj dobra za zdaj in dovolj varna za poskusiti“, vedno se jo lahko spremeni, z evalvacijo pa se spremlja napredek izbrane osebe pri določenem delu.

 11. Krog za glasovanje: začenši z osebo, ki sedi levo od nominirane osebe, se vsakega prisotnega poprosi, da izrazi svoje strinjanje, strinjanje z zadržkom ali pa nasprotovanje. Nominirana oseba zadnja izrazi svoje mnenje. Oseba je izvoljena, če so vsi, ki so volili, podali svoje strinjanje ali strinjanje s pridržki. Če je kdo podal nasprotovanje, oseba ni izvoljena. Če je bila oseba izvoljena, ob tem pa so bili izraženi pridržki, je zdaj čas, da se jim prisluhne. Posvetite se jim in po potrebi prilagodite predlog. Če oseba ni bila izvoljena, prisluhnite vsem, ki so izrazili nasprotovanje in njihovim razlogom. Moderator naj vključi povratne informacije v predlog ali naj prosi, da to stori nekdo iz skupine. Ko imate oblikovan alternativni predlog, ponovno izvedite krog za glasovanje.

 12. Praznujte!

Viri

Refleksija

 • Kakšne razlike ste zaznali med tem načinom volitev osebe za določeno vlogo v primerjavi z običajnim načinom, ki ga poznate/uporabljate?

 • Kaj bi lahko bile prednosti uporabe tega orodja?

 • Kaj si mislite glede tega, kako se počuti oseba, ki je izvoljena na ta način? Bi tej osebi pomagali, da bi se počutila bolj predana "službi"?

Navodila za predložitev

Naložite eno fotografijo, predložite opis vloge in povzetek poteka volitev. Zapišite, kaj je šlo dobro in kaj bi lahko izboljšali. Predložite osebno refleksijo o prednostih in slabostih te metodologije in ključne točke iz refleksije udeležencev. Navodila, kako predložiti tekste in naložiti fotografije v Moodle najdete tu: Navodila za predložitev in nalaganje gradiv

Navodila za ocenjevanje

Podajte povratne informacije vsaj enemu tečajniku, ki je opravil to aktivnost. Navodila za podajanje povratnih informacij najdete tu: Navodila za feedback
(V tem forumu še ni tem razprave)